Regulamin BYMEM.pl

Regulamin serwisu BYMEM.pl z dnia 1 lipca 2014r.


 


Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel ustala niniejszym Regulamin.


 


Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie: 1. Serwis – to strona internetowa zawierająca portal BYMEM.pl dostępny pod adresem www.bymem.pl i http://bymem.pl

 2. Właściciel Serwisu – oznacza  podmiot świadczący usługę dostępu do zasobów Serwisu znajdującego się pod adresem www.bymem.pl.

  1. Podmiotem świadczącym jest AB OPERATIONS z siedzibą w Warszawie, ul. Milenijna 45F m3. NIP 5222502762


 3. Regulamin– jest to dokument, który określa warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela.

  1. Regulamin dla serwisu BYMEM.pl stanowi niniejszy dokument.


 4. Użytkownik– użytkownikiem serwisu w rozumieniu regulaminu jest każda pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

  1. Użytkownik taki może działać we własnym imieniu (użytkownik indywidualny) lub też  w imieniu osoby prawnej (użytkownik instytucjonalny), która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.


 5. Usługi – oznaczają wszystkieusługi świadczone  przez Właściciela za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną.

 6. Umowa – to umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, dostępnych za pośrednictwem Serwisu, zawarta pomiędzy Właścicielem a Użytkownikiem.

 7. Konto – konto w Serwisie powstaje jako dobrowolnie wypełniony dokument elektroniczny przez Użytkownika, przy rejestracji  w Serwisie.

 8. Dane Osobowe-

 9. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do nawiązywania kontaktów z Właścicielem.

 10. Formularz rejestracyjny - dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie.

 11. Cookies- pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika, w których znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu, w szczególności procesu autoryzacji.


 


§.1


Opis oferowanych Usług w Serwisie BYMEM.pl


  1. Użytkownik, w zależności od przyznanych uprawnień może skorzystać z:

  1. Umieszczania zdjęć z podpisami,

  2. Umieszczania filmów (linków z odnośnikami) z podpisami

  3. Dzielenia się ciekawymi tekstami i historiami znalezionymi w Internecie

  4. Oceniania i Komentowania zamieszczonych materiałów przez innych użytkowników,,

  5. Udziału w konkursach.


 2. Właściciel Serwisu świadczy Usługi nieodpłatne lub odpłatne.

 3. Usługi odpłatne są wyraźnie odróżnione od Usług darmowych dostępnych w Serwisie.

 4. Wyklucza się możliwość obciążenia Użytkownika opłatą za Usługę odpłatną, jeżeli na takową Usługę Użytkownik  nie wyraził zgody.

 5. Właściciel Serwisu ma prawo do wprowadzania opłat od dowolnych Usług w Serwisie.

 6. Zmiana zasad odpłatności za dostęp do świadczonych Usług musi zostać ogłoszona z wyprzedzeniem co najmniej 1 miesiąca (jeden miesiąc) a dodatkowym warunkiem jest powiadomienie Użytkownika za pomocą  adresu e-mail wskazanym przez Użytkownika w Formularzu Rejestracyjnym.

 7. Dopuszczalne jest aby Właściciel Serwisu dokonał zmiany zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników. Poprzez zmiany rozumie się przede wszystkim te, które wpłyną na funkcjonalności i bezpieczeństwo Serwisu.


 


§.2


Działanie Serwisu i Odpowiedzialność.


  1. Do prawidłowego korzystania z serwisu a przede wszystkim do dostępności do wszystkich Usług należy zapewnić:

  1. Połączenie z siecią Internet,

  2. Przeglądarka internetowa. Musi umożliwiać wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) z włączonym wykonywaniem Java Script oraz akceptować politykę zapisywania Cookies.,

  3. Aktywne konto poczty e-mail. 1. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu ponieważ rejestracja konta w Serwisie jest równoznaczna z akceptacją postanowień serwisu.

 2. Akceptując Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę i zobowiązuje się do przestrzegania zasad użytkowania Serwisu.

 3. Wszelkie działania mogące zakłócić funkcjonowanie Serwisu lub takie, które mogą utrudnić korzystanie z niego przez innych Użytkowników są zabronione.

 4. Za niezgodne z Regulaminem korzystanie z Serwisu za pośrednictwem swojego Konta odpowiada Użytkownik. Zabronione jest  wykorzystywanie swojego Konta do zamieszczania w Serwisie treści niezgodnych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.

 5. Wszelkie materiały zamieszcnae w serwisie muszą być zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).

 6. Umieszczenie materiału w Serwisie jest jednoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, iż  posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).

 7. W przypadku naruszenia praw autorskich przez Użytkownika ten  zobowiązany jest do ponoszenia opłat należnych twórcom i/lub wykonawcom bądź organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji.

 8. Korzystanie z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, wymaga aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym za co odpowiada Użytkownik.

 9. Poprzez korzystanie z Serwisu, Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na utrwalanie, kopiowanie i rozpowszechnianie materiałów przez niego zamieszczonych w Serwisie. Licencja ta nadawana jest na czas nieokreślony i upoważnia Właściciela Serwisu do dysponowania materiałami sposób w dowolny, w tym także do celów promocyjnych i reklamowych.

 10. Właściciel Serwisu zapewnienia w miarę możliwości najwyższą jakość i stabilność Serwisu.

 11. Właściciel serwisu nie może ponosić odpowiedzialności za brak, przerwy i problemy spowodowane działaniem siły wyższej, osób i podmiotów trzecich lub celowym atakiem mającym na celu doprowadzenie do destabilizacji Serwisu.

 12. Wprowadzanie nowych funkcjonalności i usprawnień w Serwisie może czasowo doprowadzić do niemożności korzystania z serwisu. Właściciel Serwisu nie może odpowiadać za czasowe problemy z dostępem do Serwisu.

 13. Dostęp do serwisu zapewnia odpowiednia infrastruktura teleinformatyczna wymagająca okresowych czynności konserwacyjnych. Takie czynności konserwacyjne mogą spowodować występowanie czasowych problemów z dostępem do Serwisu. Właściciel Serwisu jest wyłączony z odpowiedzialności za niemożność dostępu do Serwisu. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do powiadomienia Użytkowników o planowanej dacie i czasie przeprowadzania prac konserwacyjnych.

 14. W sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa i stabilności systemu, lub samego podejrzenia iż działania takie mają lub będą miały miejsce, Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość do długotrwałego ograniczenia dostępu lub całościowego wyłączenia dostępu do Serwisu bez powiadomienia o tym Użytkowników. Właściciel Serwisu nie ponosi w takim przypadku odpowiedzialności wobec Użytkowników.

 15. Treści zamieszczane i publikowane przez Użytkowników nie są opiniami i poglądami Właściciela Serwisu i nie może on za nie odpowiadać. Właściciel Serwisu, w zgodzie z dobrymi obyczajami zastrzega sobie prawo do moderowania treści, a w szczególności skracania, usuwania wulgaryzmów i rażących naruszeń dobrych obyczajów i zabronionych przez prawo treści.

 16. W przypadku naruszeń regulaminu a w szczególności zamieszczania przez Użytkownika treści godzących w dobre imię osób trzecich lub Właściciela Serwisu, Użytkownik może zostać postawiony do odpowiedzialności cywilnej lub karnej wobec Właściciela Serwisu, innych podmiotów  lub osób trzecich w których dobre imię uderza dana treść.

 17. Każde działanie wbrew regulaminowi i niezgodne z celem działania Serwisu, a w szczególności takie, które wykorzystuje dane Użytkowników w takim celu, przez podmioty trzecie jest zakazane i Właściciel Serwisu nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 18. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania roszczeń do niego przez innych Użytkowników, osoby trzecie lub inne podmioty, związanych z publikacją zdjęć lub osobistego wizerunku tych Użytkowników, osób trzecich lub podmiotów trzecich. Odpowiedzialność w tym zakresie spoczywa wyłącznie na  Użytkowniku, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek.

 19. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz podmiotom trzecim. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego punktu.


 


§.3


Moment zawarcia i rozwiązania umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu.


  1. Umowa o świadczenie usługi dostępu do Serwisu następuje w chwili zarejestrowania się w Serwisie i jednoczesnego zapoznania się z Regulaminem. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.

 2. Konto użytkownika identyfikuje go i Użytkownik nie może posiadać więcej niż jedno Konto w Serwisie.

 3. Użytkownik powinien zachować dane dostępowe do Konta zabezpieczone aby nie dostały się w niepowołane posiadanie innych użytkowników i osób trzecich. Tym samym żaden Użytkownik nie może posiadać dostępu do innych KONT w Serwisie.

 4. Właściciel Serwisu może zablokować lub  usunąć Konto Użytkownika, jeżeli ten nie przestrzega zapisów Regulaminu Serwisu. Blokada konta może być również spowodowana podaniem nieprawidłowych danych w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym.

 5. Blokada Konta nastąpi natychmiastowo w przypadku gdy Użytkownik postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

 6. Właściciel Serwisu zablokuje Konto jeżeli uzna, że zachowanie Użytkownika jest bezpośrednio lub pośrednio szkodliwe dla Właściciela bądź innych Użytkowników.

 7. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.

 8. Użytkownik ma możliwość zaprzestania korzystania z Serwisu w każdej chwili poprzez wylogowanie się z Serwisu.


 


§..4


DZIAŁ: Reklamacje. 1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji, jeżeli stwierdzi, że Właściciel Serwisu nie przestrzega zasad i zapisów zawartych w niniejszym Regulaminie lub sposób jego wykonania jest sprzeczny z Regulaminem Serwisu.

 2. Właściciel Serwisu udostępnia dwa kanały kontaktu do zgłaszania Reklamacji:

 3. Adres email admin@bymem.pl- Reklamację można złożyć w formie elektronicznej.

 4. Formularz Kontaktowy dostępny pod adresem http://bymem.pl/contact.html

 5. Składając Reklamację należy podać dokładne dane na temat Konta, Imię i Nazwisko, adres e-mail oraz opisać problem.

 6. Właściciel Serwisu jest zobowiązany do rozpatrzenia  prawidłowo przesłanej Reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 7. W wyjątkowych przypadkach, jeżeli rozpatrzenie reklamacji jest zależne od czynników na które Właściciel Serwisu nie ma bezpośredniego wpływu, możliwe jest rozpatrzenie Reklamacji w w innym terminie o czym Właściciel Serwisu powiadomi Użytkownika drogą elektroniczną.

 8. Zgłoszenie Reklamacji musi zostać zgłoszone nie później niż  w 30 dniu licząc od momentu stwierdzenia przyczyny reklamacji.

 9. Właściciel Serwisu powiadomi Użytkownika o sposobie rozpatrzenia Reklamacji za pomocą wiadomości e-mail, przesłanej na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail.

 10. Zgłoszenia Reklamacyjne, które wynikają z nieznajomości prawa, treści niniejszego Regulaminu lub innych informacji zawartych na stronach Serwisu nie będą rozpatrywane.


 


§.5


Ochrona danych osobowych Użytkowników i polityka prywatności.


  1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest firma EMA CORE Sp. z o.o.

 2. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są w następujących celach:

 3. rejestracji w Serwisie (możliwości korzystania z zasobów oferowanych przez Serwis; Użytkownik jest stroną umowy usługi świadczonej drogą elektroniczną),

 4. obsługi reklamacji,

 5. udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pomocą Formularza Kontaktowego lub maila korespondencję.

 6. Użytkownik Serwisu posiada prawo do wglądu, poprawiania i zmiany swoich danych w Serwisie za pomocą opcji dostępnych pod adresem  http://bymem.pl/edit_profile

 7. Właściciel dopuszcza możliwość zmiany danych na prośbę Użytkownika o ile nowe dane będą zgodne ze stanem faktycznym a Użytkownik prześle stosowną prośbę na adres e-mail : admin@bymem.pl

 8. Rejestracja w Serwisie jest dobrowolne, choć niezbędne, by Użytkownik mógł korzystać z funkcjonalności Serwisu a także by Właściciel mógł realizować pozostałe cele wskazane w Regulaminie.

 9. Serwis przetwarza następujące dane:

  1. nick (login)

  2. adres e-mail,

  3. imię i nazwisko- w przypadku zgłoszenia Reklamacji przez Użytkownika

  4. adres IP Użytkownika.


 10. Użytkownik może wyrazić zgodę aby  jego dane osobowe były przetwarzane przez inne podmioty niż Właściciel. Cel ich przetworzenia musi zostać zaakceptowany przez Użytkownika.

 11. Właściciel Serwisu stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Serwisu.

 12. Właściciel spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym zarejestrował wszystkie zbiory wymagające takiej rejestracji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 13. Właściciel Serwisu ma prawo i obowiązek ujawnienia danych osobowych, którymi administruje podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. policja), na wyraźnie wezwanie tych podmiotów wynikających z obowiązującego prawa i w zgodzie z obowiązującym Regulaminem.

 14. Właściciel ma prawo do wykorzystania danych osobowych Użytkownika zawartych w Serwisie gdy stwierdzi iż Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z zapisami Regulaminu lub obowiązującymi przepisami prawa. Dane te mogą posłużyć do ustalenia jego odpowiedzialności. Właściciel Serwisu ma obowiązek powiadomić Użytkownika o niedozwolonych działaniach i wezwać do natychmiastowego zaprzestania.

 15. Serwis dodatkowo gromadzi dane w plikach LOG i zawierają:

  1. Numer IP

  2. Nazwę sieciową komputera (HOST)

  3. Dostawcę Internetu

  4. Informacje na temat Przeglądarki

  5. Czas wizyty w Serwisie

  6. Historię otwieranych stron


 16. Właściciel Serwisu ma prawo i obowiązek ujawnienia danych w powyższym punkcie uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. policja), na wyraźnie wezwanie tych podmiotów wynikających z obowiązującego prawa i w zgodzie z obowiązującym Regulaminem.

 17. Materiały umieszczane w Serwisie są informacjami:

  1. login Użytkownika,

  2. data umieszczenia materiału

  3. adres IP urządzenia, z którego dany materiał został opublikowany w Serwisie.


 18. Właściciel Serwisu informuje, iż Serwis wykorzystuje pliki COOKIES

 19. Serwis wykorzystuje cookies. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

 20. Działanie plików cookies wymaga akceptacji przez Użytkownika w przeglądarce.

 21. Stosowanie plików cookies wykorzystuje się do:

  1. uproszczenia lub umorzenia danej operacji

  2. zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Użytkownika,

  3. lepszego dopasowania Serwisu do potrzeb Użytkownika,

  4. tworzenia statystyk oglądalności.


 22. Reklamy wyświetlane w Serwisie pochodzą z zewnętrznych serwerów.

 23. Zewnętrzne serwery reklamodawców mogą używać pliki cookies lub sygnalizatory www stosowane dla celów geolokalizacji wyświetlanych treści reklam. Obie technologie mogą dostarczyć informacje zawierające:

  1. adres IP użytkownika

  2. dostawca Internetu

  3. informacje na temat przeglądarki

  4. dodatkach typy FLASH lub JAVA


 24. Przeglądarka internetowa umożliwia dezaktywację lub całkowite wyłączenie plików cookie w Serwisie.

 25. Wyłączenie plików cookie umożliwiają również popularne programy typu firewall.

 26. Właściciel Serwisu informuje, iż wyłączenie plików cookie może uniemożliwia pełne wykorzystanie wszystkich opcji Serwisu takich jak logowanie lub tworzenie nowego Konta.

 27. Poruszanie na stronach Serwisu jest monitorowany przez statystyki Google Analytics. Celem zastosowanie tej technologii jest analiza danych o sposobie i popularności korzystania ze stron Serwisu.

 28. Korzystanie ze stron Serwisu  równoznaczne jest z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na analizowanie jego danych przez Google Analytics w zakresie sposobu i popularności korzystania z Serwisu. Tym samym korzystając z Serwisu, Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na używanie przez firmę Google jego danych osobowych zgodnie z polityką prywatności firmy Google (http://www.google.pl/privacy.html).


 


§.6


Przepisy końcowe. 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lipca 2014 r.

 2. Regulamin jest dostępny dla Użytkowników pod adresem internetowym http://bymem.pl/post/regulamin_bymempl

 3. Właściciel ma prawo do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu bez podania przyczyny i w każdej chwili.

 4. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zaktualizowanego tekstu Regulaminu pod adresem: http://bymem.pl/post/regulamin_bymempl

 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 6. W przypadku stwierdzenia, iż poszczególne zapisy Regulaminu, w świetle prawa są nieskuteczne lub nieważne nie oznaczają, że pozostałe zapisy tracą ważność lub zastosowanie. W takim przypadku Właściciel serwisu zobowiązuje się w jak najszybszym możliwym czasie to aktualizacji treści Regulaminu i natychmiastowej publikacji na stronach Serwisu.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, lub przepisy Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (tekst jedn. z dnia 17 maja 2006r. - Dz.U. Nr 90, poz. 631).


 


Pl - Facebook
Do góry
Właściciel serwisu BYMEM.pl nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodawane przez użytkowników, którzy podczas rejestracji zaakceptowali regulamin serwisu. Właściciel dołoży wszystkich starań aby usuwać materiały mogące bezpośrednio lub pośrednio urazić innych użytkowników ale nie może zagwarantować pełnej kontroli treści pokazywanych materiałów. Jeśli uważasz, że materiał znajdujący się w naszym Serwisie łamie prawo, bądź narusza zasady, możesz zgłosić ten fakt to administracji serwisu.
Momencik, trwa przetwarzanie danych ... Momencik, trwa przetwarzanie danych